Direk etrafı nasıl sürülür

Geleneksel toprak iúleme sisteminde, tohum yata÷Õ hazÕrlanÕrken birincil toprak Lúleme aleti olarak pulluk kullanÕOÕr ve toprak 25-30 cm derinlikte alt üst edilerek iúlenir. Daha sonra ihtiyaç duyulan ikincil toprak iúleme makinalarÕ kullanÕlmaya baúlanÕr.