OĞLU BECEREMEDİ BABASI GELDİ

OĞLU BECEREMEDİ BABASI GELDİ.Tar›m, insanlar›n yaflam›n› sürdürmesi için en önemli faaliyetler bütünüdür. Ana unsurlar olarak bitkisel ve hayvansal üretimin hedeflendi¤i tar›mda tohumluk, gübre, mücadele ilaçlar›, tar›msal mekanizasyon ve enerji kullan›m›, sulama, yem, dam›zl›k hayvan ve suni tohumlama ifllemleri en önemli girdilerdir